PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS TÂN QUANG
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 19 THÁNG 11 NĂM 2018
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai12:04:55 http://ng-thcstanquang.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai11:56:09 http://ng-thcstanquang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_muon_theo_chungloai.aspx
3Khách vãng lai11:52:37 http://ng-thcstanquang.haiduong.edu.vn/default.aspx
4Khách vãng lai11:42:59 http://ng-thcstanquang.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
5Khách vãng lai11:42:49 http://ng-thcstanquang.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
6Khách vãng lai11:38:04 http://ng-thcstanquang.haiduong.edu.vn/form/giao_an/Xem_de.aspx
7Khách vãng lai11:37:50 http://ng-thcstanquang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
8Khách vãng lai11:16:58 http://ng-thcstanquang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=31336
9admin11:13:23 http://ng-thcstanquang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
10admin11:04:30 http://ng-thcstanquang.haiduong.edu.vn/viet_tin.aspx
11admin11:04:26 http://ng-thcstanquang.haiduong.edu.vn/main_he_thong.aspx
12Khách vãng lai11:04:14 http://ng-thcstanquang.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
13Khách vãng lai11:04:03 http://ng-thcstanquang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
14Khách vãng lai10:03:25 http://ng-thcstanquang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
15Khách vãng lai09:57:36 http://ng-thcstanquang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6460
16Khách vãng lai09:36:07 http://ng-thcstanquang.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=539
17Khách vãng lai09:29:26 http://ng-thcstanquang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_lop_doc_tong_hop.aspx
18Khách vãng lai09:25:47 http://ng-thcstanquang.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
19Khách vãng lai09:21:51 http://ng-thcstanquang.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=10355
20Khách vãng lai09:15:52 http://ng-thcstanquang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
21Khách vãng lai09:10:23 http://ng-thcstanquang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=31325
22Khách vãng lai08:52:11 http://ng-thcstanquang.haiduong.edu.vn/Default.aspx/Form/Thu_vien/ho_so_chi_tiet.aspx?id=10390
23Khách vãng lai08:44:21 http://ng-thcstanquang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=30293
24Khách vãng lai08:41:50 http://ng-thcstanquang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
25Khách vãng lai08:23:43 http://ng-thcstanquang.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_bo_mon_k1_truong_nu.aspx
26Khách vãng lai08:12:03 http://ng-thcstanquang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
27Khách vãng lai08:08:38 http://ng-thcstanquang.haiduong.edu.vn/Form/cong_khai/xem_cong_khai.aspx
28Khách vãng lai08:06:07 http://ng-thcstanquang.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/tim_kiem_chi_tiet.aspx?ma_so=%25u0110S-7-01-1
29Khách vãng lai07:48:00 http://ng-thcstanquang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=30295
30Khách vãng lai07:46:31 http://ng-thcstanquang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
31Khách vãng lai07:35:54 http://ng-thcstanquang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SNVC-00308
32Khách vãng lai07:22:47 http://ng-thcstanquang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=30044
33Khách vãng lai07:05:53 http://ng-thcstanquang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6461
34Khách vãng lai07:03:31 http://ng-thcstanquang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=30043
35Khách vãng lai06:56:26 http://ng-thcstanquang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=31326
36Khách vãng lai06:36:50 http://ng-thcstanquang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/in_so_ca_biet_theo_cloai_1_full.aspx
37Khách vãng lai06:33:10 http://ng-thcstanquang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6464
38Khách vãng lai06:30:25 http://ng-thcstanquang.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
39Khách vãng lai06:15:40 http://ng-thcstanquang.haiduong.edu.vn/xem_to_chuc.aspx
40Khách vãng lai06:13:53 http://ng-thcstanquang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=30317
41Khách vãng lai05:21:35 http://ng-thcstanquang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/so_muon_lop_doc.aspx
42Khách vãng lai04:52:53 http://ng-thcstanquang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
43Khách vãng lai03:38:15 http://ng-thcstanquang.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
44Khách vãng lai02:50:08 http://ng-thcstanquang.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=553
45Khách vãng lai02:46:47 http://ng-thcstanquang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
46Khách vãng lai02:28:03 http://ng-thcstanquang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
47Khách vãng lai02:20:22 http://ng-thcstanquang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
48Khách vãng lai01:55:30 http://ng-thcstanquang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=30287
49Khách vãng lai01:54:20 http://ng-thcstanquang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6462
50Khách vãng lai01:41:42 http://ng-thcstanquang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
51Khách vãng lai01:35:06 http://ng-thcstanquang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
52Khách vãng lai01:26:36 http://ng-thcstanquang.haiduong.edu.vn/login/doi_mat_khau_hoc_sinh.aspx
53Khách vãng lai01:19:52 http://ng-thcstanquang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/sach_muon_chua_tra_full.aspx
54Khách vãng lai01:17:03 http://ng-thcstanquang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=30292
55Khách vãng lai01:13:47 http://ng-thcstanquang.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=568
56Khách vãng lai00:53:36 http://ng-thcstanquang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=30316
57Khách vãng lai00:44:00 http://ng-thcstanquang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
58Khách vãng lai00:30:02 http://ng-thcstanquang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
59Khách vãng lai00:25:06 http://ng-thcstanquang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/sach_muon_chua_tra.aspx
60Khách vãng lai00:19:33 http://ng-thcstanquang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_muc_luc_quay_1.aspx
19 11 2018