PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS TÂN QUANG
Video hướng dẫn Đăng nhập
THÔNG TIN VỀ CÁC TRƯỜNG
Huyện :
Phiên bản: TMT-QLNT: 02.09.2019 by Tran Minh Thai
 
CÁC TRƯỜNGTỔNG SỐ TIN BÀI, SÁCH, VĂN BẢN, ĐỀ THI...HÔM NAY
STTMã trườngTên trườngWebsiteTin bàiSáchVăn bảnCVăn điCVăn đếnĐề thiGiáo ánOnlineTruy cậpTổng truy cập
130299901TT GDTX Huyện http://gdtxninhgiang.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
230299501THCS Ninh Giang http://ng-thcsninhgiang.haiduong.edu.vn 102 3,313 19 4 169 4 6 4 8 6,215,479
330299502THCS Hiệp Lực http://ng-thcshiepluc.haiduong.edu.vn 26 4,107 4 5 4 4 6 4 16 5,944,625
430299503THCS Đồng Tâm http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn 87 3,852 4 30 863 4 4 3 33 6,230,029
530299504THCS Vĩnh Hoà http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn 97 5,036 46 31 113 12 16 2 50 6,634,446
630299505THCS Ninh Thành http://ng-thcsninhthanh.haiduong.edu.vn 66 4,144 38 208 478 15 32 1 15 6,118,191
730299506THCS Tân Hương http://ng-thcstanhuong.haiduong.edu.vn 98 6,381 23 4 215 20 5 7 17 6,207,044
830299507THCS Đông Xuyên http://ng-thcsdongxuyen.haiduong.edu.vn 17 3,275 29 4 4 6 4 3 36 5,971,587
930299508THCS Ninh Hải http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn 76 2,369 14 4 61 4 4 7 36 6,250,718
1030299509THCS Hồng Dụ http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn 84 4,839 14 6 4 4 15 4 13 6,081,860
1130299510THCS Hồng Thái http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn 36 3,440 129 0 21 46 47 4 6 6,273,131
1230299511THCS Hồng Phong http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn 104 4,520 14 109 258 7 6 4 33 6,179,162
1330299512THCS Kiến Quốc http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn 18 4,323 5 4 9 7 4 1 11 6,348,202
1430299513THCS Hồng Phúc http://ng-thcshongphuc.haiduong.edu.vn 8 5,106 75 49 159 4 4 1 22 6,091,528
1530299514THCS Tân Phong http://ng-thcstanphong.haiduong.edu.vn 52 4,981 21 4 4 4 4 4 6 6,121,463
1630299515THCS Hưng Long http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn 179 6,580 30 55 247 9 5 4 12 6,153,079
1730299516THCS Hưng Thái http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn 93 7,739 210 10 24 38 42 7 20 6,382,408
1830299517THCS Văn Giang http://ng-thcsvangiang.haiduong.edu.vn 95 6,965 14 3 75 27 9 1 11 6,282,817
1930299518THCS Văn Hội http://ng-thcsvanhoi.haiduong.edu.vn 89 6,478 84 317 755 17 28 9 12 6,226,627
2030299519THCS Tân Quang http://ng-thcstanquang.haiduong.edu.vn 94 4,424 6 4 0 4 4 28 21 6,211,578
2130299520THCS Quang Hưng http://ng-thcsquanghung.haiduong.edu.vn 47 1,872 4 4 4 4 7 4 12 5,727,170
2230299521THCS Hoàng Hanh http://ng-thcshoanghanh.haiduong.edu.vn 28 4,343 7 4 4 4 4 4 4 6,238,823
2330299522THCS An Đức http://ng-thcsanduc.haiduong.edu.vn 27 3,693 77 7 7 51 9 2 6 6,046,898
2430299523THCS Hồng Đức http://ng-thcshongduc.haiduong.edu.vn 37 6,687 32 0 115 30 6 3 24 6,349,965
2530299524THCS Vạn Phúc http://ng-thcsvanphuc.haiduong.edu.vn 40 3,785 40 30 90 4 14 3 19 6,062,871
2630299525THCS Ninh Hoà http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn 0 1,498 32 1 0 5 4 2 11 5,836,190
2730299526THCS Nghĩa An http://ng-thcsnghiaan.haiduong.edu.vn 33 5,272 29 16 107 3 4 4 150 6,756,051
2830299527THCS Ứng Hoè http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn 36 5,140 22 23 101 38 13 4 19 6,423,229
2930299528THCS Quyết Thắng http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn 74 2,708 44 68 197 32 4 4 9 6,170,496
3030299529THCS Thành Nhân http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn 94 3,243 349 35 167 48 13 7 22 2,565,189
3130299401TH Ninh Giang http://ng-thninhgiang.haiduong.edu.vn 60 5,208 11 11 7 11 4 3 13 520,775
3230299402TH Hiệp Lực http://ng-thhiepluc.haiduong.edu.vn 75 3,591 11 12 7 7 4 3 5 424,338
3330299403TH Đồng Tâm http://ng-thdongtam.haiduong.edu.vn 123 5,360 11 11 7 7 4 1 4 464,642
3430299404TH Vĩnh Hoà http://ng-thvinhhoa.haiduong.edu.vn 84 6,782 0 0 7 7 4 1 12 437,133
3530299405TH Ninh Thành http://ng-thninhthanh.haiduong.edu.vn 125 5,986 15 11 7 7 4 2 2 368,089
3630299406TH Tân Hương http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn 50 4,391 11 11 8 7 4 1 6 413,807
3730299407TH Đông Xuyên http://ng-thdongxuyen.haiduong.edu.vn 169 7,574 0 6 10 72 15 3 9 403,984
3830299408TH Ninh Hải http://ng-thninhhai.haiduong.edu.vn 10 7,571 7 11 7 7 4 1 7 350,932
3930299409TH Hồng Dụ http://ng-thhongdu.haiduong.edu.vn 86 5,504 11 11 8 7 4 2 2 319,131
4030299410TH Hồng Thái http://ng-thhongthai.haiduong.edu.vn 131 4,524 11 11 7 7 4 3 2 405,867
4130299411TH Hồng Phong http://ng-thhongphong.haiduong.edu.vn 60 6,693 46 11 9 7 11 2 3 413,158
4230299412TH Kiến Quốc http://ng-thkienquoc.haiduong.edu.vn 124 6,988 11 11 7 7 4 2 3 450,233
4330299413TH Hồng Phúc http://ng-hongphuc.haiduong.edu.vn 58 1,938 11 11 7 7 4 1 8 192,136
4430299414TH Tân Phong http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn 85 7,330 11 11 7 7 4 5 10 462,423
4530299415TH Hưng Long http://ng-thhunglong.haiduong.edu.vn 84 4,998 20 11 2 0 4 2 5 365,164
4630299416TH Hưng Thái http://ng-thhungthai.haiduong.edu.vn 45 4,294 97 11 8 8 5 3 3 428,989
4730299417TH Văn Giang http://ng-thvangiang.haiduong.edu.vn 122 5,504 75 18 115 23 6 1 2 361,344
4830299418TH Văn Hội http://ng-thvanhoi.haiduong.edu.vn 56 6,517 11 11 7 7 4 2 2 294,923
4930299419TH Tân Quang http://ng-thtanquang.haiduong.edu.vn 41 4,652 15 11 5 7 9 2 3 342,931
5030299420TH Quang Hưng http://ng-thquanghung.haiduong.edu.vn 150 5,560 11 11 7 7 4 2 1 280,590
5130299421TH Hoàng Hanh http://ng-thhoanghanh.haiduong.edu.vn 41 7,000 11 11 8 7 4 2 3 382,264
5230299422TH An Đức http://ng-thanduc.haiduong.edu.vn 77 3,696 19 11 7 7 4 2 3 340,437
5330299423TH Hồng Đức http://ng-thhongduc.haiduong.edu.vn 204 4,580 17 11 7 37 4 3 67 435,016
5430299424TH Vạn Phúc http://ng-thvanphuc.haiduong.edu.vn 44 5,946 31 3 12 3 26 2 7 389,811
5530299425TH Ninh Hoà http://ng-thninhhoa.haiduong.edu.vn 20 4,031 7 0 0 7 0 1 4 267,858
5630299426TH Nghĩa An http://ng-thnghiaan.haiduong.edu.vn 169 5,606 11 11 7 7 4 2 10 424,217
5730299427TH Ứng Hoè http://ng-thunghoe.haiduong.edu.vn 31 7,103 17 11 2 10 29 5 4 404,736
5830299428TH Quyết Thắng http://ng-thquyetthang.haiduong.edu.vn 73 6,610 11 11 8 7 4 96 8 351,281
5930299301MN thị trấn Ninh Giang http://ng-mnthitranninhgiang.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
6030299302MN Hiệp Lực http://ng-mnhiepluc.haiduong.edu.vn 14 0 14 1 1 0 6 2 1 115,820
6130299303MN Đồng Tâm http://ng-mndongtam.haiduong.edu.vn 28 0 14 1 1 0 6 1 6 102,236
6230299304MN Vĩnh Hoà http://ng-mnvinhhoa.haiduong.edu.vn 17 0 14 1 1 0 6 1 3 114,838
6330299305MN Ninh Thành http://ng-mnninhthanh.haiduong.edu.vn 27 0 13 1 1 0 6 4 4 101,984
6430299306MN Tân Hương http://ng-mntanhuong.haiduong.edu.vn 9 0 13 1 1 0 6 3 1 97,362
6530299307MN Đông Xuyên http://ng-mndongxuyen.haiduong.edu.vn 37 0 13 1 1 0 6 3 2 108,711
6630299308MN Ninh Hải http://ng-mnninhhai.haiduong.edu.vn 15 0 13 1 1 0 6 2 3 101,110
6730299309MN Hồng Dụ http://ng-mnhongdu.haiduong.edu.vn 24 0 16 1 1 0 6 30 4 100,182
6830299310MN Hồng Thái http://ng-mnhongthai.haiduong.edu.vn 13 0 13 1 1 0 6 1 1 102,244
6930299311MN Hồng Phong http://ng-mnhongphong.haiduong.edu.vn 22 0 13 1 1 0 6 1 3 105,593
7030299312MN Kiến Quốc http://ng-mnkienquoc.haiduong.edu.vn 42 0 13 1 1 0 6 1 1 120,492
7130299313MN Hồng Phúc http://ng-mnhongphuc.haiduong.edu.vn 34 0 13 1 1 0 6 2 3 100,706
7230299314MN Tân Phong http://ng-mntanphong.haiduong.edu.vn 38 0 13 1 1 0 6 3 1 103,622
7330299315MN Hưng Long http://ng-mnhunglong.haiduong.edu.vn 10 0 13 1 1 0 6 1 1 98,268
7430299316MN Hưng Thái http://ng-mnhungthai.haiduong.edu.vn 31 0 13 1 1 0 6 1 1 106,603
7530299317MN Văn Giang http://ng-mnvangiang.haiduong.edu.vn 27 0 13 1 1 0 6 1 5 97,687
7630299318MN Văn Hội http://ng-mnvanhoi.haiduong.edu.vn 50 0 17 1 1 0 6 2 1 118,758
7730299319MN Tân Quang http://ng-mntanquang.haiduong.edu.vn 24 0 16 1 1 0 6 1 1 100,783
7830299320MN Quang Hưng http://ng-mnquanghung.haiduong.edu.vn 10 0 13 1 1 0 6 3 1 96,651
7930299321MN Hoàng Hanh http://ng-mnhoanghanh.haiduong.edu.vn 20 0 13 1 1 0 6 1 1 96,918
8030299322MN An Đức http://ng-mnanduc.haiduong.edu.vn 10 0 37 1 3 0 6 1 2 124,403
8130299323MN Hồng Đức http://ng-mnhongduc.haiduong.edu.vn 9 0 13 1 1 0 6 1 1 97,854
8230299324MN Vạn Phúc http://ng-mnvanphuc.haiduong.edu.vn 10 0 13 1 1 0 6 32 5 95,605
8330299325MN Ninh Hoà http://ng-mnninhhoa.haiduong.edu.vn 7 0 13 1 1 0 6 1 2 100,216
8430299326MN Nghĩa An http://ng-mnnghiaan.haiduong.edu.vn 11 0 13 1 1 0 6 2 1 97,457
8530299327MN Ứng Hoè http://ng-mnunghoe.haiduong.edu.vn 17 0 13 1 1 0 6 2 9 99,772
8630299328MN Quyết Thắng http://ng-mnquyetthang.haiduong.edu.vn 52 0 14 1 1 0 6 1 2 107,441
8730299329MN Sao Mai (TT) http://ng-mnsaomai.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Tổng số4,842285,6502,3241,3474,584759666394931189,610,381